Language

自動翻訳サービス automatic translation service

ホームページをGoogleのサービス「Google Translate」(外部サイト)の自動翻訳サービスを利用し、英語、韓国語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、タガログ語に翻訳します。自動翻訳システムによる機械翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。翻訳の精度による間違い等があったとしても、一切責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。

English

Translate the homepage into English using the automatic translation service of Google service ”Google Translate” (external site). This is not necessarily an accurate translation because it is a machine translation by an automatic translation system. Please note that we will not be held responsible for any errors due to the accuracy of translation.

한국어

홈페이지를 Google 서비스 ”Google Translate”(외부 사이트)의 자동 번역 서비스를 이용하여 한국어로 번역합니다. 자동 번역 시스템에 의한 기계 번역 때문에, 반드시 정확한 번역이다고는 할 수 없습니다. 번역의 정확도에 의한 실수 등이 있었다하더라도 책임을 질 수 없으므로 미리 양해 바랍니다.

簡体中文

使用Google服务“ Google Translate”(外部站点)的自动翻译服务将主页翻译成中文。这不一定是准确的翻译,因为它是由自动翻译系统进行的机器翻译。请注意,由于翻译的准确性,我们对任何错误概不负责。

繁體中文

使用Google服務“ Google Translate”(外部站點)的自動翻譯服務將主頁翻譯成中文。這不一定是準確的翻譯,因為它是由自動翻譯系統進行的機器翻譯。請注意,由於翻譯的準確性,我們對任何錯誤概不負責。

Tagalog

Isalin ang homepage sa Ingles gamit ang awtomatikong serbisyo sa pagsasalin ng serbisyo ng Google na ”Google Translate” (panlabas na site). Ito ay hindi kinakailangang isang tumpak na pagsasalin dahil ito ay isang makina na pagsasalin ng isang awtomatikong sistema ng pagsasalin. Pakitandaan na hindi kami mananagot para sa anumang mga pagkakamali dahil sa katumpakan ng pagsasalin.